Zastupujeme klienty před soudy, správními orgány, třetími subjekty, sepisujeme smlouvy, podání a jiné listiny, stejně tak poskytujeme odbornou právní pomoc při dalších úkonech v souvislosti s právním zastupováním našich klientů.

Poskytuje právní služby a služby právní poradny také v anglickém, německém a ruském jazyce.

Trestní právo

 • zastupování klientů po celou dobu trestního řízení
 • zastupování poškozenýcj v tresním řízení

Obchodní právo

 • zpracování a posouzení obchodních smluv a jiných úkonů
 • zastupování v obchodních sporech před soudy a rozhodci
 • právo obchodních společností – zakládání, transformace, převody majetkových účastí
 • správa a vymáhání pohledávek v předsoudní, soudní i exekuční fázi

Občanské právo

 • zpracování a posouzení smluv, návrhů, žádostí a jiných právních dokumentů
 • zastupování ve sporech před soudci a rozhodci
 • správa a vymáhání pohledávek v předsoudní, soudní i exekuční fázi

Rodinné právo

 • rozvody manželství
 • péče o nezletilé

Pracovní právo

 • sepis a posuzování pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • konzultace postupů a jejich soulad s pracovněprávními předpisy

Správní právo

 • komplexní zastupování před správními orgány
 • zastupování v řízení o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů

Cizinecké právo

 • zastupování cizinců v řízeních o pobytu cizinců na území České republiky

Internetové a počítačové právo

 • komplexní řešení sporů vzniklých v prostředí sítě internet

Ostatní oblasti právní pomoci

 • individuálně podle potřeb klientů