ODMĚNA ZA NÁMI VYKONÁVANÉ SLUŽBY

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem a  odvíjí se od hodnoty a složitosti projednávané věci. Odměna může být sjednána buď pevnou částkou, hodinovou sazbou nebo ve výjimečných případech podílem na výsledku věci

Není- li odměna sjednána jinak, náleží advokátovi minimální výše odměny stanovené pro daný typ kauzy advokátním tarifem, tj. vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb.

Sazba odměny je vždy určena za tzv. „úkonem právní služby“. Právním úkonem se dle advokátního tarifu rozumí:

a) převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby

b) první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby

c) další porada s klientem přesahující jednu hodinu,

d) písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé,

e) účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny,

f) prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny,

g) účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny,

h) sepsání právního rozboru věci,

i) jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny,

j) návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim,

k) odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim,

l) podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona,

m) sepsání listiny o právním úkonu.

Mimosmluvní odměna ve výši jedné poloviny úkonu právní služby náleží za každý z těchto úkonů právní služby:

a) návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu po zahájení řízení, návrh na zajištění důkazu nebo dědictví,

b) návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeškání lhůty a na změnu rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách,

c) odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjádření k takovému odvolání,

d) návrhy a stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání, a vyjádření k nim, s výjimkou odvolání, návrhu na obnovu řízení a podnětu ke stížnosti pro porušení zákona,

e) jde-li o výkon rozhodnutí, za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, za sepsání návrhu na zahájení řízení, vyjádření k návrhu, zastupování při jednání a sepsání odvolání proti rozhodnutí,

f) účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí,

g) účast při přípravě jednání 1d)

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty

do 500  Kč 300 Kč
přes   500   Kč   do   1.000   Kč 500 Kč
přes   1.000   Kč   do   5.000   Kč 1000 Kč
přes   5.000   Kč   do   10.000   Kč 1500 Kč
přes   10.000   Kč   do   200.000   Kč 1.500   Kč   a   40   Kč   za   každých započatých   1.000   Kč,  o   které  hodnota   převyšuje   10.000   Kč
přes   200.000   Kč do 10 .000.000   Kč 9.100   Kč a  40 Kč za  každých započatých 10.000  Kč,   o   které  hodnota  převyšuje 200.000 Kč
přes 10 .000.000   Kč 48.300 Kč   a   40 Kč   za   každých  započatých  100.000   Kč,   o   které hodnota  převyšuje 10.000.000 Kč

Nižší ceny služeb nelze podle stavovských předpisů ČAK klientovi účtovat. Klientovi však může advokát poskytnout slevu až do výše 30% z ceny advokátního tarifu. Výše případné slevy se bude vždy odvíjet od složitosti a rozsahu dané kauzy.

Je- li s klientem cena sjednávána v časové sazbě, pak základní cena ve věcech obchodních činí 1800,- Kč + DPH a v ostatních věcech 1500,- Kč + DPH za každou započatou půl hodinu.

Při zastupování klientů v civilním soudním řízení jsou vůči protistraně účtovány paušální náklady právní služby podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 484/2000 Sb.

Přesnou výši naší odměny a případnou zálohu Vám vždy sdělíme předem.